Regulamin

powrót

Regulamin szukamterapeuty.pl

  Definicje

 1. Usługodawca - Centrum Anteris z siedzibą w Warszawie (00-199) przy ul. Jana Kochanowskiego 8b lok. 59, REGON 360570721 zwany również „Administratorem Danych” lub „Usługodawcą"
 2. Portal – Portal prowadzony jest przez Usługodawcę pod adresem: https://www.szukamterapeuty.pl
 3. Profesjonalista – Użytkownik będący psychologiem, psychoterapeutą, psychiatrą.
 4. Profil – zbiór informacji na temat Profesjonalisty umieszczony na Portalu przez Profesjonalistę.
 5. Konto – wpis w bazie danych Portalu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem lub Profesjonalistą, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.
 8. Postanowienia ogólne

 9. Niniejszy Regulamin określa, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, z późn.zm.).
 10. Usługodawca oświadcza, że w związku z świadczeniem usług na Portalu, udostępnia Użytkownikowi oraz Profesjonaliście treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Portalu, jego nazwy, domeny internetowej, do licencji na wykorzystanie zamieszczonych materiałów graficznych należą do Usługodawcy. Usługodawca nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek zezwoleń lub licencji do korzystania z opisanych powyżej praw, a korzystanie z Portalu może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały publikowane przez Użytkowników oraz Profesjonalistów, które umieszczają na własne ryzyko i odpowiedzialnoś
 12. Kopiowanie i wykorzystywanie treści zawartych w Portalu bez zgody Usługodowcy jest zabronione.
 13. Korzystanie z Portalu możliwe jest po spełnieniu przez Użytkownika poniższych wymagań technicznych:
  • dostęp do sieci Internet
  • wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 8 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługą języka Javascript, włączoną obsługą geolokalizacji oraz zainstalowaną akceptującym pliki typu cookies
  • konto poczty e-mail
 14. Wszyscy Użytkownicy mogą korzystać z wyszukiwarki oraz przeglądać profile zarejestrowanych Profesjonalistów.    
 15. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika lub Profesjonalisty. Następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła Użytkownika, ustalanego podczas rejestracji.
 16. Użytkownik zalogowany może: Dodawać wybrane profile Profesjonalistów do ulubionych. Wprowadzać oraz edytować własne notatki powiązane z ulubionymi profilami Profesjonalistów , które są dostępne jedynie dla niego. Komunikować się z Profesjonalistami poprzez usługę wewnętrznej poczty.
 17. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia działania Portalu w celu jego konserwacji lub modernizacji. W takim przypadku Usługodawca powiadomi o tym Użytkowników na stronach Portalu.
 18. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 19. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 20. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 21. Rodzaje i zakres Usług

 22. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  • udostępnia wyszukiwarkę Profesjonalistów
  • powiadamia o nowych informacjach
  • umożliwia Profesjonalistom wprowadzenie oraz zmianę informacji o sobie
  • umożliwia komunikacje poprzez wewnętrzny system komunikacji Portalu pomiędzy Profesjonalistami oraz Profesjonalistami a Użytkownikami
  • umożliwia prezentacje informacji, w tym promocyjnych oraz reklamowych, dotyczących Usługodawcy oraz produktów i usług, w tym przy wykorzystaniu geolokalizacji
  • umożliwia prowadzenie działań marketingowych, w tym konkursów – w zakresie dopuszczonym przez prawo.
  • umożliwia dodawnie wybranych profili Profejsonalistów do ulubionych
  • umożliwia promowanie wybranych Profesjonalistów
 23. Usługodawca ofertuje bezpłatny dostęp do większości usług Portalu. Dotyczy to, w szczególności rejestracji oraz publikowania podstawowych informacji o Profesjonalistach
 24. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat dla dowolnych usług świadczonych w ramach Portalu. Równolegle będzie informować o zmianach odpowiednio wcześniej.
 25. Profesjonaliści rejestujący się na portalu otrzymują dostęp do wszystkich, płatnych usług portalu na okres próbny. Po upłynięciu okresu próbnego zakres usług portalu zostanie automatycznie ograniczony do usług bezpłatnych. Profesjonalisci będą informowani o zakończeniu okresu próbnego na stronach portalu.
 26. Usługodawca może wprowadzić nowe Usługi oraz wprowadzać zmiany do Usług, z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszać praw nabytych przez konsumentów. Usługodawca będzie informował o tym Użytkowników poprzez publikację informacji i zmian oraz zaktualizowanego regulaminu na Portalu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 15 dni od ich opublikowania.
 27. Rejestracja

 28. Rejestracja polega na uzupełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Portalu. Użytkownik podaje w nim określone w formularzu dane. W ramach formularza rejestracyjnego Użytkownik wybiera również „login” oraz „hasło”, które będzie używał przy logowaniu się do Portalu. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem. Zarejestrowanie się na Portalu oznacza jedoznacznie, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności w pełni oraz że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 29. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej prawem ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do hasła wybranego przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego.
 30. W chwili wysłania formularza rejestracyjnego i potwierdzenia prawdziwości danych w nim zawartych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Za termin rozpoczęcia świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika uznaje się chwilę wysłania formularza rejestracyjnego. Administrator może uzależnić zawarcie Umowy od dokonania przez Użytkownika potwierdzenia dokonania Rejestracji w sposób wskazany przez Administratora, w tym poprzez kliknięcie na link przesłany przez Administratora na adres e-mail Użytkownika.
 31. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Portalu, utrudniałyby dostęp do Portalu lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Usługodawcy lub Użytkowników, zagrażających ich prawom lub interesom. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wiedzy i wyraźnej zgody Usługodawcy, prowadzenie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej za pomocą Portalu.
 32. Profile Profesjonalistów, zweryfikowane Profile

 33. Utworzenie Profilu nowego Profesjonalisty wymaga: rejestracji oraz potwierdzenia rejstracji przez Profesjonalistę. Dodatkowo Profesjonalista przy wykorzystaniu Usług portalu wprowadza podstawowe informację.
 34. Usługodawca nie wprowadza oraz nie modyfikuje podstawowych danych dostępnych publicznie na Portalu w ramach profili Profesjonlistów.
 35. Podstawowe informacje o Profesjonaliście obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, login, notatka o sobie, problemy w których pomaga, zdjęcie, podejście terapeutyczne w ktorym pracuje, dla kogo prowadzi terapię, Kursy,adres (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj, stacjonarny numer telefonu,komorkowy).
 36. Profil Profesjonlisty są dostępne w ramach Portalu, w szczegółności w wyszukiwarce w przypadku gdy profil zostanie wysłany do weryfikacji oraz otrzyma status „Zweryfikowany”. Weryfikacje przeprowadza Usługodawca.
 37. Każdy Profesjonalista posiada tylko jeden Profil. Zakazane jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Profesjonalistów. Profile powtarzalne będą usuwane.
 38. W polach imię i nazwisko nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko pojedynczego Profesjonalisty, a w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie tam: nazwy firmy.
 39. Profesjonalista może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Jednocześnie przyjmuje do wiadomści, że będzie ono rozpowszechniane i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego na Portalu. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Portalu.
 40. Zdjęcia nie spełniające powyższego kryterium może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Profesjonalisty o tym fakcie.
 41. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.  
 42. Profile Użytkowników

 43. Utworzenie Profilu nowego Użytkownika wymaga: rejestracji oraz potwierdzenie rejstracji przez Użytkownika.
 44. Usługodawca nie wprowadza oraz nie modyfikuje danych Użytkowników.
 45. Podstawowe informacje o Użytkowniku obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie.
 46. Informacje o Użytkowniku (imię i nazwisko) dostępne są jedynie dla Profejsonalistów do których Użytkowik wysłał wewnętrzną korespondencje.
 47. W polach imię i nazwisko nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko pojedynczego Użytkownika, a w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie tam: nazwy firmy.
 48. Użytkownik może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Jednocześnie przyjmuje do wiadomści, że będzie ono rozpowszechniane i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego na Portalu. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Portalu.
 49. Zdjęcia nie spełniające powyższego kryterium może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
 50. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 51. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 52. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Portalu.    
 53. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 54. Rejestując Konto Użytkownik/Profejsonalista przyjmuje do wiadomości, że:
  • Administratorem danych jest - Centrum Anteris Justyna Rokicka z siedzibą w Warszawie (00-199) przy ul. Jana Kochanowskiego 8b lok. 59, REGON 360570721
  • Podane dane zbierane są w celu utworzenia konta na portalu szukamterapeuty.pl.
  • Podane dane służące do logowania: (adres e-mail, hasło) nie będą udostępniane innym podmiotom.
  • Podane dane w zakresie: Imię, nazwisko, zdjęcie, wideo, notatka o sobie, zdobyte certyfikaty psychoterapeutyczne, problemy w których pomaga, podejście terapeutyczne, dla kogo prowadzi terapię, edukacja, doświadczenie zawodowe, kursy, video o sobie, przynależność do organizacji języki obce, adres (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj, stacjonarny numer telefonu,komorkowy) będą publicznie dostępne.
  • Dane zawarte w publicznie dostępnych profilach oraz będące treścią wyszukiwani w portalu mogą zostać udostępnione innym podmiotom obsługującym działalność wyszukiwarki portalu(m.in. Algolia). Stosowane zapytania mogą być przedmiotem analizy statystycznej w celu poprawienia efektywności wyszukiwań serwisu.
  • W oparciu o wyrażoną zgodę, dane zawarte w profilach mogą być wykorzystywane w kampaniach reklamowych Usługodawcy, w szczególności na jego profilach w portalach społecznościowych, w mediach oraz materiałach promocyjnych.
  • Profesjonaliści mają prawo do tworzenia, wglądu i poprawiania treści podanych danych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z portalu jako Profesjonalista.
  • W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
  • Zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu
  • Będzie otrzymywać na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikaty systemowe, o przerwach technicznych w działaniu Portalu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach.
  • Potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym
 55. W celu rejestracji Użytkownik lub Profesjonalista wypełnia formularz zamieszczony na stronie         https://www.szukamterapeuty.pl/rejestracja
 56. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Profesjonalistom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika lub Profesjonalisty, chyba że zażąda tego uprawniony organ.
 57. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Profesjonalistę danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 58. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Profesjonalisty zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Portalu. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).    
 59. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
 60. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.
 61. Na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik lub Profesjonalista otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację konta i umożliwia logowanie.
 62. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 63. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Profesjonalisty jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek Portalu.
 64. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.    
 65. Odpowiedzialność

 66. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portal przez Użytkownika lub Profesjonalistę.
 67. Użytkownik lub Profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 68. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Profesjonalisty. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 69. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 70. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 71. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Portalu w całości albo w części.
 72. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Profesjonalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 73. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 74. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Użytkownika lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 75. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres: info@szukamterapeuty.pl, o tytule REKLAMACJA. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 76. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca może zwrócić się o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku termin rozpoznania reklamacji liczony jest od momentu uzupełnienia reklamacji zgodnie z prośbą Usługodawcy.
 77. Skorzystanie z trybu reklamacji przez Użytkownika lub Profesjonalistę nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej.
 78. Postanowienia końcowe

 79. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników oraz Profesjonalistów o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 80. Użytkownik i Profesjonalista ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego powyższym ust.
 81. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie.
 82. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
 83. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 84. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Portalu.

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.